temperature怎么读

temperature 读音:英[ˈtemprətʃə(r)] 美[ˈtɛmpərəˌtʃʊr,-tʃɚ,ˈtɛmprə-]n.温度;气温;体温;lt;口>temperature 读音音标:英['temprətʃə(r)]  美['temprətʃər]temperature的基本意思是“温度,气温”,泛指“温度”时,,是不可数名词;其他情况下可用作可数名词;指不同的。

temperature[英][ˈtemprətʃə(r)] [美][ˈtɛmpərəˌtʃʊr,-tʃɚ,ˈtɛmprə-]生词本简明释义n.温度;体温;temperature 英[ˈtemprətʃə(r)] 美[ˈtemprətʃər]n. 温度;体温;氛围;变形复数:temperatures 双语例句Serve the cake warm or at room 。

temperature 问题二:温度英文怎么读temperature [tempr?tʃ?(r)]中文谐音:填皮撤问题三:英语温度度数怎么读啊在一般用℃ 摄氏度degree centigrade 比如说:35℃ - thirty five degree centigrade 在如人体的正常体温是37摄氏度,写成37℃,读作37摄氏度,不能读成“摄氏37度”(强调)。

按照元音字母分成音节去读,这个词分成:tem - pe - ra - ture 。

温度的读音:wēn dù。

temperature 英[ˈtempəritʃə,712;temprətʃə(r)] 美[ˈtɛmpərəˌtʃʊr, -tʃɚ, ˈtɛmpr&温度英语:emperature(英[ˈtemprətʃə(r)] 美[ˈtemprətʃər] )temperature 双语例句The thermal imbalance test of the panel and high temperature。

上一篇:

下一篇:

相关文章